Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden A.I.S. Steigerbouw NV

Artikel 1: Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van I.S. Steigerbouw en op alle door A.I.S. Steigerbouw aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de voorwaarden van toepassing op door A.I.S. Steigerbouw aangegane overeenkomsten tot verkoop, verhuur, transport, montage en demontage van steigermateriaal en bijhorende artikelen. De wederpartij, die als klant zaken huurt, koopt of diensten laat uitvoeren, of dienaangaande een offerte heeft ontvangen, wordt in deze Algemene Voorwaarden kortweg aangeduid als ”de wederpartij”. Bij elke overeenkomst en facturatie zijn enkel deze Algemene Voorwaarden van toepassing en niet deze van de klant.
 • Indien de wederpartij in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door A.I.S. Steigerbouw wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige
 • De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en I.S. Steigerbouw.

Artikel 2: Offertes

 • Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden I.S. Steigerbouw op geen enkele wijze, tenzij schriftelijk het tegendeel is bedongen. De door ons gedane offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen te allen tijde door ons, zonder voorbericht en zonder enig recht op schadevergoeding, gewijzigd worden. Indien er na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van algemene marktomstandigheden buiten onze wil een prijsverhoging ontstaat, zijn wij gerechtigd de overeengekomen (verkoop)prijs evenredig te verhogen of de aangegane verbintenis te herzien. De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend. Niet naleving ervan schenkt de klant geen enkel verhaalrecht.
 • I.S. Steigerbouw behoudt zich het recht voor om totstandkoming van een overeenkomst afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van de wederpartij.
 • Een offerte is geldig gedurende 4 weken na dagtekening daarvan, waarna deze
 • De offertes zijn onder voorbehoud van eventuele kennelijke type- en/of drukfouten in tekst en
 • Door ondertekening/bevestiging van de offerte stemt de wederpartij in met de inhoud hiervan.
 • Meerwerken worden pas uitgevoerd na akkoord/bevestiging van de opdracht door de klant en als de (eenheids)prijs is
 • De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige
 • Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit enkel aanrekenen op de laatste Artikel 3: Prijzen
 • De geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, heffingen en belastingen tenzij schriftelijk anders Bij nalevering zijn de prijzen van toepassing die gelden op de dag waarop de nalevering plaatsvindt.
 1. (De)Montageprijzen

De overeenkomst tot (de)montage is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden. Indien de omstandigheden afwijken van de gegevens waarop de aanneemsom is gebaseerd of welke de wederpartij heeft verstrekt, heeft A.I.S Steigerbouw het recht om de hieruit voortvloeiende kosten aan te rekenen aan de wederpartij tegen de op dat moment geldende prijzen.

 1. Transportprijzen

In de geoffreerde transportprijs is standaard 0,5 uur los- of laadtijd voorzien. Bij overschrijding hiervan door omstandigheden te wijten aan de wederpartij of het terrein heeft A.I.S. Steigerbouw het recht om de hieruit voortvloeiende kosten aan te rekenen aan de wederpartij tegen de op dat moment geldende prijzen.

 • Voor (bij)bestellingen met een huurwaarde voor de eerste 4 weken lager dan € 100,00 wordt een forfaitaire administratie- en magazijnkost in rekening gebracht van € 25,00.
 • Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige Artikel 4: Huurperiode
 • De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer bepaald:
 1. indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie en tijdstip komt ophalen: op het afgesproken tijdstip waarop het materiaal door I.S. Steigerbouw aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld.
 2. indien is bedongen dat A.I.S. Steigerbouw de levering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop A.I.S. Steigerbouw het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft
  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum De huurtermijn eindigt feitelijk:
 3. indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie en tijdstip retourneert: op het afgesproken tijdstip waarop het materiaal door de wederpartij aan I.S. Steigerbouw is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
 4. indien is bedongen dat A.I.S. Steigerbouw het ophalen van het gehuurde verzorgt: na schriftelijke afmelding van het gehuurde door de wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
  • Materialen worden verhuurd in periodes van volle weken (7 dagen). Elke begonnen week wordt afgerekend als een volledige
  • Vakantieperiodes of vorstverletdagen worden niet in minder gebracht van de huurperiode en de huurprijs. Artikel 5: Aflevering en risico
  • Onmiddellijk na het sluiten van de huurovereenkomst is de huurder aan I.S. Steigerbouw een borgsom verschuldigd gelijk aan de eerste 4 weken huur. Buitenlandse klanten of klanten waarvoor inhoudingsplicht van toepassing is dienen een borg van 50% van de nieuwwaarde van het gehuurde materiaal te voldoen onmiddellijk na afsluiten van de huurovereenkomst.
  • Indien een leveringstermijn voor materiaal of montage wordt opgegeven zal deze zoveel mogelijk door A.I.S. Steigerbouw in acht worden genomen, toch zijn dit slechts benaderingen en binden deze I.S. Steigerbouw niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
  • De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt.
  • De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming en nazicht van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft A.I.S. Steigerbouw het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. A.I.S. Steigerbouw kan, na overleg met de wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast
  • Indien de wederpartij bij aflevering van de materialen of na montage van de door A.I.S. Steigerbouw afgeleverde materialen zich – al dan niet stilzwijgend – akkoord verklaart met de hoeveelheden, kwaliteit en toepasbaarheid, wordt de wederpartij geacht het steigermateriaal en de constructie daarvan te hebben goedgekeurd en heeft oplevering plaats Eventuele daarna aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden met betrekking tot kwaliteit en toepasbaarheid van de materialen dienen binnen twee (2) werkdagen na aflevering van de materialen schriftelijk bij A.I.S. Steigerbouw te worden ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij al zijn aanspraken ter zake op A.I.S. Steigerbouw verliest.

Artikel 6: Verplichtingen van de huurder

 • Het is de wederpartij niet toegestaan het materiaal onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Het is de wederpartij evenmin toegestaan zonder toestemming van A.I.S. Steigerbouw het materiaal van de plaats en/of werken waarvoor deze bestemd zijn te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen en/of wijzigingen in het door I.S. Steigerbouw aangeleverde en gemonteerde materiaal aan te brengen en/of dat materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de overeenkomst met de wederpartij is bestemd. Het is de wederpartij evenmin toegestaan deze verwijderingen en/of verplaatsingen en/of opstellingen en/of wijzigingen door derden te laten uitvoeren of het materiaal door derden te laten gebruiken.
 • De maximale toelaatbare belasting gelijkmatig verdeeld en op één steigerverdiep gelijktijdig mag niet overschreden worden om schade aan het materiaal te Deze max. toelaatbare belasting kan afgeleid worden uit de montagehandleiding.
 • Indien de steiger voorzien is van netten/zeilen dienen bij stormweer of hevige wind de nodige maatregelen getroffen te worden om eventuele schade te voorkomen; de klant dient de netten/zeilen op te rollen of te
 • Indien A.I.S. Steigerbouw zeilen of netten dient te plaatsen aan de stelling, zal bij beschadiging of loskomen na de 1ste montage de herbevestiging en/of herstelling aan de opdrachtgever doorgerekend worden;
 • Indien I.S. Steigerbouw de montage voorziet is de wederpartij verantwoordelijk voor onderstaande voorwaarden (punt A tot en met K). Indien A.I.S. Steigerbouw kosten oploopt door het niet in orde zijn van deze voorwaarden, behoudt A.I.S. Steigerbouw zich het recht voor om deze kosten door te rekenen aan de wederpartij.
 1. De funderingen waarop de staanders geplaatst worden (en speciaal deze op luifels en daken) vlak zijn en in staat de lasten hieruit op te nemen. De wederpartij dient dit in elk geval voor aanvang der montagewerken na te
 2. Onze materialen kunnen met onze vrachtwagen aan- en afgevoerd worden tot op en van de bouwplaats van de De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de

 

aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens vooraf te zorgen voor afgifte van de sleutel indien de werf gesloten is.

 1. De ruimte ingenomen door onze steigerconstructie is vrij zodat een normale opbouw niet belet
 2. De werken kunnen uitgevoerd worden zonder hinder van derden of andere
 3. Ter hoogte van onze ankeringen bevindt zich achter de gevelplaatbekleding een stevige betonstructuur waarin ankergaten (doormeter 14 mm) kunnen geboord worden voor het plaatsen en vastzetten van onze Dit dient zorgvuldig door de wederpartij vooraf nagezien te worden.
 4. Alle nodige administratieve en verkeerstechnische formaliteiten met betrekking tot de plaatsing van de steiger
 5. Vrijhouden van stoep en parkeerstrook rijweg ter hoogte van de voorgevel, nodig voor het stapelen van onze materialen bij montage en demontage van de steiger inclusief het voorzien in de nodige signalisatie en
 6. Gratis voorzien van elektrische stroom 220 volt voor a. het boren van de ankergaten (diameter 14 mm), alsook voor het herstellen van deze gaten bij demontage van de steiger.
 7. Alle kosten uit hoofde van keuring van de steigers door een
 8. Herstellen van alle beschadigingen eventueel veroorzaakt door onze diensten bij de uitvoering van de
 9. Leveren, plaatsen en wegnemen van de onderslagen op de daken waarop onze staanders geplaatst Artikel 7: Retournering en risico
  • Na de in de schriftelijke afmelding vermelde einddatum en indien de materialen door A.I.S. Steigerbouw dienen te worden opgehaald, blijft de wederpartij nog vijf (5) werkdagen verantwoordelijk en derhalve ook aansprakelijk voor het
  • Na de in de schriftelijke afmelding vermelde einddatum en indien de materialen door I.S. Steigerbouw dienen te worden gedemonteerd en opgehaald, blijft de wederpartij nog zeven (7) werkdagen verantwoordelijk en derhalve ook aansprakelijk voor het materiaal.
  • Indien de materialen door de wederpartij bij A.I.S. Steigerbouw worden binnengeleverd, dient hiervoor een afspraak te worden gemaakt. De wederpartij blijft verantwoordelijk en derhalve ook aansprakelijk voor het materiaal tot binnenlevering en ontvangst van het
  • Gedeeltelijke teruggave van materialen is niet toegestaan, behoudens schriftelijk anders De huur zal ten bedrage van de volledige overeenkomst blijven lopen tot alle materialen overgedragen zijn aan A.I.S. Steigerbouw.
  • De wederpartij dient ervoor te zorgen dat op de datum die wordt overeengekomen voor het ophalen van het materiaal door A.I.S. Steigerbouw iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan A.I.S. Steigerbouw het materiaal toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de wederpartij is achtergelaten, rust op de wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast
  • Het materiaal dient gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de begane grond gereed te staan op een plaats bereikbaar voor de vrachtwagen indien I.S. Steigerbouw het materiaal dient op te halen. Indien de wederpartij het materiaal zelf binnen levert bij A.I.S. Steigerbouw dient dit eveneens gesorteerd, gereinigd en geordend te zijn. Indien het materiaal niet aan deze voorwaarde voldoet zullen de kosten die hieruit voortvloeien integraal aan de klant doorgerekend worden.
  • Het gehuurde materiaal wordt na retournering gecontroleerd door A.I.S. Steigerbouw op verlies, schade, vervuiling,… Het afhalen van het materiaal door A.I.S. Steigerbouw bij de wederpartij is niet te beschouwen als een dergelijke controle. A.I.S. Steigerbouw dient binnen de 5 werkdagen na retournering de materialen te controleren. Als de wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst aan te geven zodat een afspraak kan gemaakt worden voor het tijdstip van de controle. Indien verlies, schade, vervuiling,… door A.I.S. Steigerbouw wordt vastgesteld zonder dat de wederpartij hierbij aanwezig was, is de controle bindend en zullen de kosten hiervan aan de wederpartij worden
  • Indien bij voornoemde controle gebreken aan het gehuurde worden geconstateerd, wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie, schoonmaak of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de wederpartij doorbelast. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke expertise, zijn de vaststellingen door A.I.S. Steigerbouw bindend.

Artikel 8: Facturering en betaling

 • Facturering van de overeengekomen prijs geschiedt bij aanvang van de huur en/of montage tenzij anders is De borgsom dient direct na het aangaan van de overeenkomst contant en vóór overdracht van de materialen voldaan te zijn.
 • Alle betalingen, uitgezonderd de borgsom, die krachtens deze Algemene Voorwaarden aan I.S. Steigerbouw dienen te worden voldaan, dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven rekening te zijn gestort.
 • Alle onze facturen zijn contant betaalbaar, op onze maatschappelijke zetel of

Bij gebrek aan effectieve betaling van de volledige som of een gedeelte van de som loopt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties tot de datum van de effectieve betaling.

Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant-consument tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van een bedrag dat niet hoger kan zijn dan: € 20,00 indien het verschuldigde saldo lager of gelijk is aan € 150,00; € 30,00 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00 als het verschuldigd saldo tussen € 150,01 en € 500,00 ligt; € 65,00 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00 als het bedrag hoger is dan € 500,00.

Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant-handelaar tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 %.

 • Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur,
 • I.S. Steigerbouw is gerechtigd alle verbintenissen, welke zij uit welken hoofde ook, jegens de wederpartij op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering jegens A.I.S. Steigerbouw niet nakomt. Indien de wederpartij meer dan dertig (30) dagen in verzuim blijft, is A.I.S. Steigerbouw gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak op schadevergoeding kan maken, doch onverminderd het recht van A.I.S. Steigerbouw op volledige schadevergoeding.
 • Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie aan/op onze Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.

Te late uitvoering of levering van de werken en/of goederen kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. Artikel 9: Annulering

9.1 Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek* door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.

Als wij zelf het contract niet nakomen, is de klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem/haar kunnen vragen indien hij/zij het contract niet nakomt.

*De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.

Artikel 10: Verzekering

 • De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een
 • Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van aflevering van de materialen door de wederpartij te zijn verzekerd tegen A.I.S. Steigerbouw is gerechtigd een kopie van de betreffende polis te vragen.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht worden alle feiten en omstandigheden verstaan die buiten de invloedssfeer van A.I.S. Steigerbouw liggen en op grond waarvan redelijkerwijze van A.I.S. Steigerbouw geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd. Hieronder zijn begrepen onderstaande omstandigheden maar niet beperkt tot die omstandigheden: niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van personeel, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende omstandigheden.

Artikel 12: Schade en verlies

 • De wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op hoeveelheid en uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de wederpartij alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is
 • Klachten van de wederpartij die betrekking hebben op hoeveelheden en uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de wederpartij binnen 24 uur na levering, schriftelijk aan I.S. Steigerbouw gemeld te worden.
 • In geval van schade ontstaan na overdracht van de materialen dient de wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan A.I.S. Steigerbouw te melden op dezelfde wijze als in 12.2 vermeld. In deze schademelding wordt aan A.I.S. Steigerbouw de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding.
 • In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan A.I.S. Steigerbouw te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een Belgische Tevens is wederpartij verplicht (een kopie van) het proces-verbaal van aangifte aan A.I.S. Steigerbouw te bezorgen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid A.I.S. Steigerbouw

 • De aansprakelijkheid van I.S. Steigerbouw is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van de wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van A.I.S. Steigerbouw. Tevens is de aansprakelijkheid van A.I.S. Steigerbouw beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van I.S. Steigerbouw kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
 • Wederpartij zal I.S. Steigerbouw vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.
 • Indien A.I.S. Steigerbouw bij de uitvoering van de overeenkomst schade veroorzaakt aan goederen van de wederpartij, welke schade noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst en mitsdien onvermijdelijk is, is I.S. Steigerbouw voor die schade niet aansprakelijk.

Artikel 14: Beëindiging

 • Indien de wederpartij een of meerdere van zijn verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden genoemd of in een nadere overeenkomst met I.S. Steigerbouw gespecificeerd niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens de wederpartij te zijn dat A.I.S. Steigerbouw gerechtigd is te allen tijde door een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid jegens de wederpartij, en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de wederpartij te beëindigen of te ontbinden. Alle schade die hieruit voortvloeit voor A.I.S. Steigerbouw komt geheel voor rekening van de wederpartij.
 • Bij overeenkomsten voor onbepaalde duur kan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huurovereenkomst beëindigen, met inachtneming overigens van de van toepassing zijnde en blijvende bepalingen van deze Algemene
 • Bij beëindiging van de overeenkomst om wat voor reden dan ook behoudt A.I.S. Steigerbouw de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de wederpartij voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan materialen en onderdelen daarvan q. vermissing daarvan.
 • Al hetgeen de wederpartij na beëindiging van de huur nog aan I.S. Steigerbouw verschuldigd is ter zake niet betaalde facturen of eventueel te vergoeden schade, kan door A.I.
 1. Steigerbouw verrekend worden met de borgsom, zulks onverlet het recht van A.I.S. Steigerbouw op aanvullende schadevergoeding.
 • I.S. Steigerbouw kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

A.I.S. Steigerbouw zal wegens deze beëindiging gerechtigd zijn onmiddellijk alle haar toebehorende materialen die bij de wederpartij aanwezig zijn op te halen op kosten van de wederpartij.

Artikel 15: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant/leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De klant/leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Artikel 16: Bevoegdheid

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing en enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd.